ویدئووال

Placeholder

ویدئو وال های SEAMLESS مدلSAB2-SMD-I

مدل:SAB2-SMD-Iتکنولوژی صفحه نمایش: LEDنوع ماژول:DP2نوع پیکسل: خودنورتعداد پردازش رنگ: 281 تریلیون رنگکنتراست: 5000:1چیدمان LED: 3IN1تراکم LED  : 000/750تراکم پیکسل: 000/250شدتنور: CD/M2 ... ادامه مطلب
Placeholder

ویدئو وال های SEAMLESS مدلSAB1.86-SMD-I

مدل:SAB1.86-SMD-Iتکنولوژی صفحه نمایش: LEDنوع ماژول:DP1.86نوع پیکسل: خودنورتعداد پردازش رنگ: 281 تریلیون رنگکنتراست: 5000:1چیدمان LED: 3IN1تراکم LED  : 107/865تراکم پیکسل: 369/288شدتنور: CD/M2 ... ادامه مطلب
Placeholder

ویدئو وال های SEAMLESS مدلSAB1.666-SMD-I

مدل:SAB1.666-SMD-Iتکنولوژی صفحه نمایش: LEDنوع ماژول:DP1.666نوع پیکسل: خودنورتعداد پردازش رنگ: 281 تریلیون رنگکنتراست: 5000:1چیدمان LED: 3IN1تراکم LED  : 000/080/1تراکم پیکسل: 000/360شدتنور: CD/M2 ... ادامه مطلب
Placeholder

ویدئو وال های SEAMLESS مدل SAB1.538-SMD-I

مدل:SAB1.538-SMD-Iتکنولوژی صفحه نمایش: LEDنوع ماژول:DP1.538نوع پیکسل: خودنورتعداد پردازش رنگ: 281 تریلیون رنگکنتراست: 5000:1چیدمان LED: 3IN1تراکم LED  : 500/267/1تراکم پیکسل: 500/422شدتنور: CD/M2 ... ادامه مطلب